מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 60

60
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
מש”א ושכר
אישור טופס ”נחיצות משרה” תוך 7 ימי עבודה עבור גיוס
כ”א בוועדים המקומיים
העסקת עובדים בוועד המקומי בהתאם לחוקים; הגשת טופס
”נחיצות משרה” חתום על ידי מורשי החתימה טרם איוש המשרה
כולל תקציב הוועד המפורט ופרוטוקול ישיבת הוועד המאשרת את
התקציב והמשרה המיועדת
ארכיון
שימור ותיעוד ההיסטוריה של המועצה ותאגידיה.
שימור ותיעוד ארכיון אדמיניסטרטיבי ומסמכי היסוד של
המועצה
הקמת ארכיון ישובי, איתור ומינוי אדם מתאים לניהולו, שימור
החומרים בצורה מקצועית
נציגות במליאת
המועצה
המלצה לממונה המחוז במשרד הפנים על מועמד
למליאה במקום חבר מליאה שסיים כהונתו, על פי
הוראות החוק
הגשת עמדת הוועד המקומי למועצה בדבר זהות המועמד
המתאים לדעת הוועד המקומי להחלפת חבר מליאה שסיים את
כהונתו במליאה, על פי הוראות החוק
מזכירת המועצה
מיה גומא-להב
04-6065890
מזכירה
דינה אזוגי
04-6065890
רכזת שכר
אילנה סאלח
04-6065855
רכזת משאבי אנוש
עדי פרי
04-6065877
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...98