מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 65

65
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
ליווי שלבים
מקדימים
לקליטה בישוב
סיוע לישובים בעריכת ובתיווך מידע לנקלט
מידע מועצתי ואזורי למשפחות מתעניינות אודות מערכות החינוך, מודלים
לקליטה, תעסוקה, בניית בית ועוד
ניתוב משפחות פונות לישובים פוטנציאלים מתאימים
הפקת והפצת מידע בנושא הקליטה בישוב
ולמשפחות (על הישוב, עלויות מחיה ובנייה,
שירותים בישוב ובאזור, ועוד)
קשר וליווי המשפחה הנקלטת לאורך כל
שלבי הקליטה
ליווי הוועדים
המקומיים
(היבט ניהולי
ותפעולי)
פיקוח ובקרה על עבודת הוועד המקומי
הדרכה וליווי של חברי הוועד
סיוע בפתרון בעיות וסוגיות של ניהול הוועד
בחירת ועדות ביקורת לוועדים המקומיים
ניהול תקין ואפקטיבי של הוועד
הכנת תכנית עבודה שנתית
ניהול שוטף של הישוב
השתתפות בפורומים אזוריים (מידע ולמידה)
ליווי הוועדים
המקומיים
(היבט תקציבי)
אישור צווי ארנונה ותקציבי ועדים בפרק הזמן הנדרש, העברת תקציב סל
השירותים לישובים
פיקוח ובקרה על ביצוע התקציב
גביית כספי מס ועד מקומי לישוב שירצה בכך והעברת הכסף לישוב
הכנת תקציב שנתי מאוזן שיאושר במליאת
המועצה, ביצועו והעברת אסמכתאות
שיאפשרו העברת השתתפות המועצה.
הגשת דו”חות ביקורת והגשת צווי מיסים
כחוק
כתובת עבור
הנהלות
הישובים
מתן מענה שוטף לפניית הנהלות הישובים
העברת מידע רלוונטי לתושבים
מנהלת המחלקה
דיתי הרפז
04-6065891
מזכירה
אורית דהן דורפמן
04-6065787
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...98