מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 66

66
מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
בדיקת התנהלות, עפ”י חוק, של פעילות המועצה, הגופים הקשורים אליה ותלונות הציבור.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
בדיקת דרכי קבלת החלטות
בקרה על יישום ההחלטות
מתן מענה לפניות הציבור
תחום
אחריות המועצה
אחריות ועדת הביקורת של הוועד המקומי
בקרה
בקרת תהליכי קבלת ההחלטות על ידי גופי המועצה בהתאם
לחוק ולדין
תיקון הליקויים על ידי המבוקרים בהתאם לדו”ח
קבלת מסמכים נדרשים מהגופים המבוקרים
מינוי ועדת ביקורת לוועדים המקומיים מבין חברי הישוב, על ידי
מליאת המועצה
קבלת כל הפרוטוקולים של הוועד המקומי, כולל
פרוטוקולים של ישיבות בדלתיים סגורות
וידוא ההוצאה לפועל כדין של החלטות הוועד המקומי
וידוא קיום כיסוי תקציבי לפעולות הוועד המקומי
הגשת דו”ח ביקורת לוועד המקומי, לראש המועצה ולוועדת
הביקורת של המועצה תוך חמישה חודשים מסיום השנה
יישום החלטות
בקרה על יישום ההחלטות
מעקב אחר יישום החלטות ותיקון הליקויים
פניות הציבור
מענה לפניות הציבור בכל הנושאים הקשורים למחלקות המועצה
ולגופים הסמוכים אליה
מבקר המועצה
עלאא זועבי
04-6065671
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...98