מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 72

72
תאגיד הביוב - קולחי מעיינות
תפעול ותחזוקת מערכת הולכת הביוב במועצה.
יעוד התאגיד:
תפקידי התאגיד:
תפעול ותחזוקת מערכות ביוב במועצה, מערכות טיהור מקומיות (בריכות שיקוע ובריכות חמצון) בישובים שאינם מחוברים ומערכות הולכה מהישובים
המחוברים למט”ש
ניהול ובקרה של הקמת מערכות הביוב העתידיות בשטח המועצה
עמידה בהוראת חוק העזר, עדכון תעריפים מול רשות המים והביוב
הכנת תכנית ניטור ליצרני שפכים מזהמים ואכיפה על פי תקנות בריאות העם
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / יישוב / תושב
מערכות הביוב
תפעול ותחזוקה של מערכות הביוב הציבורי אשר בבעלות
המועצה בתוך הישובים, עד השוחה הראשונה בכניסה לישוב
העברת התראות על ליקויים לתאגיד ושמירה על קשר עם
אנשי התחזוקה של התאגיד
תפעול תחזוקה של מערכות הביוב הישוביות מהשוחה
הראשונה בתוך הישוב
תחנות שאיבה
וקווי הולכה
אחזקה שוטפת
השקעה בפתרון לשפכי רפתות
הקמה, תכנון
ופיתוח
השלמת מערכת ההולכה האזורית על פי תכנית האב
תיאום מול ישובים ובעלי קרקעות
העברת הערות על תכניות לפני הביצוע
התייחסות לבנייה עתידית ופיתוח בשטח חקלאי
סיוע בתיאום מול קבלן מבצע
פתיחת סתימות
היענות לכל קריאה תוך 3 שעות
ניתוב התלונות למוקד
הסברה לתושבים בנושא גורמים לסתימות בביוב.
שירות פנים ישובי, מעבר לשוחה הראשונה הנו בתשלום
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...98