מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 73

73
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / יישוב / תושב
מניעת ריחות
שמירת מערכות תקינות ללא גלישות
בורות שאיבה ומכסים לשוחות סגורים ותקינים
דיווח בזמן אמת למוקד על כל מפגע
בריכות שיקוע
וחמצון
שמירה על פעולה תקינה, ניקיון עשביה ותיאום עם מח׳ איכות
הסביבה להדברת יתושים
דיווח על מפגעים למוקד
סיוע בשמירה על שערים סגורים
אכיפה
התרעה, אזהרה והפעלת המשרד להגנת הסביבה
שיתוף פעולה מול רשויות המדינה כאשר יש אירועי זיהום
סביבתי
הפעלת תקנות 4102.1.1
גבייה
העברת מידע למחלקת הגבייה
מעקב ביצוע החיובים
מתן אישורים לקיזוז טעויות
העברת דו”חות ומתן גישה לנתונים
התקנת מונים על כל הכנסים
סיוע לתושבים בהתקנת מוני-גינה
הגדרת תשתית ביוב ציבורית: מערכת הביוב הציבורית היא המערכת אליה מתנקזים הביבים הפרטיים בכל נכס ועד חיבור (תחילתה נק’ החיבור משוחת המגרש /
נכס / בית) לקו המאסף.
מנהל המחלקה
צביקה ורד
04-6065665
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...98