מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 76

76
אפיקי מים
אספקת מים לצריכה ביתית ולשטחים החקלאיים במרבית יישובי המועצה וברמת איכות טובה.
יעוד:
תפקיד האגודה:
אספקת מים למרבית הישובים
אחזקה ושמירה על איכות המים
ניהול מפעל המים
תחום
אחריות המועצה- אפיקי מים
אחריות הועד המקומי / היישוב
אספקת מים
אפיקי מים אחראית לאספקת מי השתייה
והחקלאות למרבית ישובי המועצה, למעט הישובים
הצפוניים להם אחראית מקורות.
ניהול מפעל המים בשיתוף עם מקורות, תוך שקידה
על פיתוח, אחזקה ושמירה על איכות המים.
חלוקת מים
אפיקי מים מבצעת עבור הישובים הבאים מושבי
ביכורה, חמדיה והשכונות הקהילתיות את חלוקת
המים לבתים והחלקות החקלאיות.
בישובים אלו בלבד אפיקי מים אחראית לתחזוקת
ופיתוח רשת המים הפנימית וגביית הכסף
מהתושבים.
אספקת המים לבתי התושבים מבוצעת ע”י ובאחריות
כל ישוב וישוב.
האגודה השיתופית גובה כסף מהתושבים בהתאם
לשימוש בפועל.
איכות המים
ביצוע דגימות מים והתראה לתושבים במידה
והמים אינם ראויים לשתיה בהתאם להנחיות משרד
הבריאות. מבוצע ע”י מקורות
לידע את התושבים
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...98