מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 8

8
מבנה ארגוני
אגף הנדסה
מהנדס המועצה
מבקר המועצה
ונציב תלונות הציבור
יישובים
ד" וצמ
חקלאות
"מו
פ אזורי
רשות הניקוז
אפיקי מים
אגף כספים
גזבר
מעברים
ועדה
לתכנון
ובניה
חשבות
גביה
ח"הנה
רכש
מדור שכר
מזכיר
אגף
חינוך וקהילה
ארכיון
מחשוב
דואר
רכב
א "כ
ומש
א"
פיתוח קהילתי
מניעת סמים ואלכוהול
איכות
סביבה
ביטחון
אחזקה
אשפה
תברואה
הדברה
רישוי עסקים
וטרינריה
שירותים
חברתיים
גנים
מנהלת
צמיחה ופיתוח
תיירות
ל"חכ
חקלאות
פיתוח משאבים
סגן ראש המועצה
בתואר
דוברות
ותקשורת
סייר
שדות
ס"בתי
תחבורה
' יח
סביבתית
פקח סביבתי
חינוך
' מע
מידע
ביטוח
מינהל
ומנגנון
לשכה
וקשר עם הציבור
יועץ
משפטי
ס" מתנ
'מח
פיתוח
התנדבות
קולחי
עמק המעיינות
פיתוח משאבים
גן השלושה
חברה כלכלית
תיירות
' מח
הרחבות
ביישובים
תכנון אסטרטגי
ראש המועצה
סגן ראש המועצה
)ל"מנכ (
מוקד
107
אגף שירותים
מוניציפאליים
"עו
ס מרחביות
תרבות
ספורט
מחול
מוסיקה
ילדים ונוער
ספריה אזורית
צעירים וקליטה
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 2,3,4,5,6,7,98