מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 81

81
חסיד אומות העולם
66%
הנחה על כל השטח
פדוי שבי
20%
הנחה על כל השטח
נפגע פעולות איבה*
66%
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09 מ”ר
בן משפחה של הרוג מלכות
66%
עד 07 מ”ר
מעל 4 נפשות – עד 09 מ”ר
4. הנחה בגין מצב כלכלי
סוג ההנחה
שיעור ההנחה
למגורים בלבד
מגבלת שטח
מקבל הנחה על פי מבחן הכנסה – כמפורט בטבלה בנספח א׳
בהתאם לטבלת
מבחן ההכנסה
)90%-40%(
על פי טבלת ההכנסה
נזקק, על פי החלטת ועדת ההנחות:
מי שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי
או מתמשך, שלו או של בן משפחתו
מי שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי
עד %07 בכפוף
להחלטת ועדת
ההנחות
הנחה על כל השטח
מקבל קצבת הבטחת הכנסה (ובתנאי שהחל לקבל את התשלומים לפני ה-31.1.1
ולא חלה הפסקה רצופה של 6 חודשים בזכאותו)
70%
הנחה על כל השטח
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...98