מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 82

82
5. הנחה לסוגי נכסים – בכפוף לבדיקת פקח
סוג ההנחה
שיעור ההנחה למגורים בלבד
מגבלת שטח
בניין חדש (ריק) – עד 21 חודשים
100%
הנחה על כל השטח
בניין ריק – עד 6 חודשים
100%
הנחה על כל השטח
בניין ריק – מחודש 7 עד חודש 21
66%
הנחה על כל השטח
בניין ריק – מחודש 31 עד חודש
36
50%
הנחה על כל השטח
בניין המשמש לתעשייה חדשה
בכפוף לשיעור האבטלה באחוזים
בתחום המועצה
אבטלה %5.01-
12%
אבטלה מעל
12%
הנחה על כל השטח
שנת אחזקה ראשונה או חלק
ממנה
50%
75%
שנת אחזקה שנייה או חלק ממנה
25%
50%
שנת אחזקה שלישית או חלק
ממנה
10%
25%
מוסדות חינוך, דת, צדקה וכו׳,
שאינם למטרות רווח
בהתאם לקבוע בפקודות מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 8391
נכס שאינו ראוי לשימוש*
פטור לכל הנכס
אין
אדמה חקלאית שלא נעשה בה
שימוש בשנת שמיטה*
100%-90%
אין
6. הנחה לבית עסק
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...98