מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 83

83
סוג ההנחה
שיעור ההנחה למגורים בלבד
מגבלת שטח
הנחה למחזיק בעסק אשר שטחו
אינו עולה על 57 מ׳, שאינו בעל
עסק נוסף, כאשר מלאו לו 56
שנים ולאשה 06 שנים, ובכפוף
למחזור העסקאות
כפי שיעור ההנחה שנקבע לו
לדירת המגורים
04 מ”ר
יודגש:
המידע המובא להלן הינו כללי ולנוחות המשתמש בלבד. הכללים המלאים והמחייבים למתן כל הנחה מופיעים בהוראות הדין הרלוונטיות כפי תוקפן מעת לעת.
רשימת ההנחות שלהלן איננה רשימה ממצה.
הנחות המסומנות בכוכבית הן הנחות חובה על פי דין. כל שאר ההנחות הינן הנחות רשות והרשות המקומית זכאית שלא לתתן או לתתן בתנאים שיפורסמו על ידה.
על מנת לוודא את הזכאות להנחה ואת התנאים והפרוצדורה להענקתה יש לפנות למחלקת הגבייה במועצה לטלפון - 07018856.
בכל סוגי הבקשות להנחה יש למלא טופס בקשה להנחה מתאים בצירוף המסמכים המעידים על הזכאות, כולל תעודת זהות וספח.
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...98